Извештаји о реализацији годишњих програма пословања

У складу са Законом о јавним предузећима и другим позитивним правним прописима, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша сачињава, а Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања, тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, као и финансијске извештаје.

На овој страни су јавно објављени годишњи извештаји о пословању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, са финансијским извештајима, почев од 2017. године, као и извештаји по кварталима.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.