Програм пословања

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја. За сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања и достави га Влади, надлежном органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Јавна предузећа која се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о буџету Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. Изузетно, у случају привременог финансирања Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, јавна предузећа могу донети годишњи програм пословања за период на који се односи привремено финансирање.

Јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Изузетно, јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, уместо годишњег, могу да донесу трогодишњи програм пословања, који се ревидира сваке календарске године.

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања садржи, нарочито:

  1. планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
  2. планиране набавке;
  3. план инвестиција;
  4. планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
  5. елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
  6. план зарада и запошљавања;
  7. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

За сваку календарску годину, Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, на предлог директора, доноси годишњи програм пословања, уз примену Смерница Владе РС, којима се ближе утврђују елементи годишњег, односно трогодишњег програма пословања, на који сагласност даје Скупштина Града Ниша.