Интерна правна акта

Општа акта предузећа су: 

  1. Статут, 
  2. Колективни уговор;
  3. правилници;
  4. пословници;
  5. одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања. 
 

У предузећу се обезбеђује доступност општих аката сваком запосленом. 

Статут предузећа је основни општи акт предузећа. Други општи акти предузећа не могу бити у супротности са статутом предузећа. Општа акта предузећа доноси надзорни одбор, осим када је овим статутом или прописима другачије одређено. Предлог статута припрема надлежна служба предузећа у складу са одредбама Одлуке о оснивању предузећа и доставља га назорном одбору на усвајање. Општи акти предузећа доносе се по поступку утврђеним статутом. Нацрт општег акта припрема надлежна служба предузећа. Надлежна служба на основу примљених примедби, предлога и сугестија, утврђује предлог општег акта и са образложењем, доставља га надлежном органу ради усвајања. Иницијативу за доношење измена и допуна статута и других општих аката може покренути надзорни одбор и директор. Измене и допуне општих аката врше се по поступку који је предвиђен за њихово доношење. Тумачење одредаба општих аката врши орган који га је донео.

На овој страни објављена је Одлука о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша, као и општа акта која су донели надлежни органи предузећа.