Евиденције о издатим актима

У складу са чланом 17. Закона о путевима управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на:

1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;

2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;

3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу;

4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;

5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;

6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа;

7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу;

8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.

Акти из тач. 4), 5), 6), 7) и 8) издају се на основу претходно издатих саобраћајно-техничких услова.

Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву за:

1) издавање услова за израду техничке документације из тач. 1) и 2), у року прописаном законом којим се уређује планирање и изградња;

2) издавање сагласности, односно дозволе из тач. 3), 4) и 8), у року од осам радних дана од дана подношења захтева;

3) издавање дозволе, односно одобрења из тач. 5), 6) и 7), у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Против наведених акта које издаје управљач пута, може се изјавити жалба Министарству, односно органу аутономне покрајине надлежном за послове саобраћаја, односно надлежном органу јединице локалне самоуправе, у року од 15 дана од дана достављања тог акта.

Управљач јавног пута дужан је да о акту донетом у вршењу јавних овлашћења води евиденцију коју ажурира и објављује на својој интернет страници.