Портрет ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Почеци рада ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша датирају од 15. марта 1968. године. Тада је Скупштина Општине Ниш на седници Општинског већа и Већа друштвених делатности донела одлуку о формирању Завода за комунално уређење. Тако је Ниш у комуналној области добио институцију по угледу на Београд, Нови Сад, Ријеку…

Основни задаци новоформираног Завода за комунално уређење били су: координација рада комуналних предузећа, уређивање грађевинског земљишта (локација), изградња примарне инфраструктуре, евиденција о грађевинском земљишту, израда годишњих програма изградње.

Од 1968. године Завод за комунално уређење са својом делатности више пута је трансформисан, да би 1. септембра 1992. године Одлуком Скупштине Града Ниша формирано Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша.

Период постојања Дирекције, упркос бројним тешкоћама на које је ово предузеће наилазило, богат је градитељским резултатима.

У претходних пет деценија предузеће је било задужено за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припремање и опремање земљишта, изградњу комуналних објеката, инсталација, надзор при изградњи и над обављањем комуналних делатности, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Ниша, као и уређење и одржавање улица и саобраћајница.

Период постојања Дирекције и њених претходника, упркос тешкоћама, богат је градитељским резултатима.

У време оснивања Завода за комунално уређење, Ниш је имао око 100 хиљада становника. Данас три пута више. Ниш није имао ни један километар булевара. Данас су булевари окосница саобраћајног система. Изграђени су нови водоводни капацитети и канализационе мреже. Комуналном инфраструктуром опслужени су нови и бројни стамбени комплекси. Формиран је систем даљинског грејања. Опремљени су комплекси за индивидуалну стамбену изградњу. Регулисани су многи километри водотокова, припрема се гасификација …

Данас је Дирекција самостално предузеће чији је предмет пословања уређивање грађевинског земљишта и одржавање улица и саобраћајница на основу Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре, који сваке години доноси Скупштина Града Ниша.

Услед измена законских прописа који регулишу област јавних предузећа, поготову начин њиховог функционисања, организацију и начин управљања, крајем 2016. године долази до трансформације Дирекције, после које је дошло до радикалних промена у односу на претходни начин функционисања, где је значајно промењен миље у коме се пословање обавља.

Дирекција у 2017. и у будуће, након спроведене реорганизације, наставља са вршењем надзора над изградњом објеката инфаструктуре, школства, здравства, културе, спорта и др. Такође, предузеће врши надзор над обављањем комуналних делатности и координира рад градских комуналних предузећа, а задужено је и за изградњу комуналних објеката и инсталација и за изградњу јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш. Дирекција обавља и послове управљача општинских путева и улица. Поред наведеног, Дирекција управља заштићеним подручјима  „Церјанском пећином“ и „Лалиначком слатином“. Предузеће води бригу о овим бисерима природе и посвећује се њиховом развоју и заштити, уз настојање да лепоту ових подручја учини доступном што већем броју људи.

Одлуком о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша (Сл. лист града Ниша, бр, 141/16 – пречишћен текст и 118/18), у члану 3. утврђена је делатност предузећа. Делатност предузећа је:

 • уређивање грађевинског земљишта (обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припремање и опремање земљишта, изградња комуналних објеката, инсталација, надзор при изградњи и над обављањем комуналних делатности, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Ниша, као делатност од општег интереса и изградња јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш);
 • управљање јавним путевима, као делатност од општег интереса.

Предузеће има искључиво право обављања ових делатности. Обављање ових послова и вршење других поверених послова за потребе Града Ниша, Предузеће врши у складу са уговором који се закључује са Градом.

У оквиру делатности, предузеће може обављати следеће делатности:

42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина – претежна делатност 

 • опремање парцела потребном инфраструктуром (мелиорација, изградња путева, водовода, канализације, јавне расвете и др.)

42.11 Изградња путева и ауто-путева 

 • изградња ауто-путева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке
 • површински радови на улицама, путевима, ауто-путевима, мостовима или тунелима:
 • асфалтирање путева
 • бојење и обележавање ознака на путевима
 • постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
 • изградња аеродромских писта

42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница 

42.13 Изградња мостова и тунела 

42.21 Изградња цевовода 

43.11 Рушење објеката 

 • рушење и демонтажа зграда и других објеката

43.12 Припремна градилишта 

 • рашчишћавање градилишта
 • земљани радови: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др.

69.10 Правни послови 

 • остали правни послови

71.11 Архитектонска делатност 

 • давање архитектонских савета који се односе на:
 • израду нацрта и планова пројекта урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности 

 • управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.), укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света, спелеолошких објеката и гео наслеђа.

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача.

У оквиру делатности, а у складу са уговором који се закључује са оснивачем, предузеће обавља следеће стручне послове:

 • стручни надзор над обављањем комуналних делатности (одржавања јавне хигијене и рад зимске службе, чишћење бедема Тврђаве и споменика културе, одржавања јавних зелених површина и уређење Старог гробља, одржавања јавних зелених површина на гробљима у употреби, декорисања града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара, зоохигијене, декорације Града, одвођења атмосферских и отпадних вода, у делу редовног одржавања атмосферске канализације, сливника, шахти и разводног система, превоза посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама –  рад дежурне службе) и координира рад градских комуналних предузећа,
 • стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша (објекти комуналне инфраструктуре, школства, здравства, културе, спорта, науке, недостајуће инфраструктуре и др.),
 • обављање послова управљача пута – управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – други закон),
 • управљање заштићеним подручјима (СП „Церјанска пећина“ и СП „Лалиначка слатина“),
 • правне, финансијске, административне, послове техничке припреме и друге стручне инжењерско-техничке послове неопходне за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре.

Законом о путевима управљачима пута дате су веће надлежности и овлашћења, што је створило могућност да предузеће поново постане основни носилац организације извршења послова на изградњи и одржавању на територији Града Ниша, у делу који се односи на општинске путеве, улице и некатегорисане путеве који нису део државног пута I и II реда.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је управљач општинским путевима и улицама и некатегорисаним путевима који нису део државног пута I и II реда на територији града Ниша. Послови управљача пута обухватају планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута, вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, уступање радова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и стручном надзору јавног пута, организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, праћење стања путне мреже, заштиту јавног пута и др..

Одлуком о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Ниша извршена је категоризација јавних путева на територији Града Ниша и то општинских путева и улица. Одлуком су означени и утврђени општински путеви и њихова дужина и ширина, а улице у Граду су категорисане као: примарне улице I реда, примарне улице II реда, секундарне и терцијалне улице. Укупна дужина општинских путева и улица на територији Града Ниша којима управља ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша износи 1327,96 km и то општинских путева 252,91 km, а улица 1075,05 km.

Вишедеценијско запостављање и заостајање комуналног система ни до данас није надокнађено. Пошто је комунални систем, основ урбаног стандарда, а захтеви и потребе грађана бројни и оправдани, руководство Града, целини комуналних функција посвећује данас пуну пажњу.

То значи да Дирекција има све већу одговорност у реализацији градитељских програма, али и обавезу промишљене, стручне пројекције будућег развоја Града.

У претходних пола века, Дирекцију су водили: Илић Миодраг-Мија, Маринчевић Јован, Сератлић Петар, Петковић Благоје, Крстић Војислав, Живковић Владета, Симић Мирко, Вучковић Драгољуб, Љубисављевић Томислав, Пауновић Миодраг, Милосављевић Слободан, Јовановић Бранислав, Брешковић Миодраг и Јоцић Бранислав и Ловић Небојша. Данас се на челу Дирекције налази Прокић Зоран.

Најзначајнији ресурси Дирекције одувек били кадрови, па је тако и данас, након свих промена кроз које је оно прошло. Искуство на пословима из области уређивања земљишта и изградње објеката комуналне инфраструктуре стицано је, развијано и преношено пет деценија. Отуда, таква концентрација стручног кадра на поменутим пословима, чини предузеће значајним у том смислу што се поменути послови обављају на вероватно најефикаснији и најекономичнији начин. Данас Дирекција броји 42 радника, од тога је 25 са стеченим високим образовањем, двоје са вишом школском спремом и 15 са средњим образовањем.

Свака генерација дала граду свој градитељски печат. Сасвим су оправдана очекивања да ће и наредне то чинити, да ће предузеће постати успешно и самоодрживо и у будуће бити незаобилазни чинилац у области развоја инфраструктуре града.