Служба за изградњу и надзор

Шеф Службе:

Владимир Панчић, дипл. инж. грађ.
Kонтакт телефон: 018/ 521 552, лок. 111
e-mail: pvladimir@dign.rs

У оквиру Службе за изградњу и надзор обављају се следећи послови:

 • Организовање и праћење реализације послова техничког и финансијског надзора над извођењем радова предвиђених Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње и то:
 • стручни надзор над изградњом објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката, за објекте недостајуће инфрастуктуре, за објекте по посебном захтеву Града и за Републику Србију, када се Град појављује као једна од уговорних страна;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом цевовода питке воде и канализације различитог пречника у отвореном рову и цевовода и канализације методом утискивања различитог пречника;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом колектора канализације;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом постројења за пречишћавање воде;
 • стручни надзор над изградњом градске депоније и санације постојеће депоније;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом надземне и подземне мреже јавног осветљења;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом ЕЕ и ТТ инсталације, гасовод и др.
 • стручни надзор над санацијом клизишта;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом објеката високоградње;
 • стручни надзор над изградњом капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град, прибављање обавезних сагласности на сва акта и на све фазе у току реализације пројеката изградње капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град и достављање извештаја даваоцима кредита о реализацији наведених пројеката;
 • организовање послова на санитарно-хигијенском уређењу неуређених зелених површина у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње и одлукама надлежних органа Града;
 • техничка конторла пројеката;
 • геодетска контрола објеката у току градње и утврђивање количине изведених радова;
 • спровођење поступка техничких прегледа изведених радова и прибављање употребне дозволе за изведене радове;
 • спровођење поступка предаје изграђених објеката крајњем кориснику на управљање и коришћење.
 • Организовање и праћење реализације послова техничког и финансијског надзора над извођењем радова предвиђених Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја и то:
 • Израда годишњих планова одржавања комуналне хигијене и зеленила и стручни надзор над извођењем радова у овој области;
 • Израда годишњег плана одржавања јавне расвете и плаћања утрошене електичне енергије, надзор над извођењем радова у овој делатности, као и послови на повећању енергетске ефикасности јавног осветљења (израда анализа, прибављање пројектне докуметације…);
 • Израда идејних решења, предмера и друге потребне документације за одржавање, санацију и доградњу комуналних објеката на јавним површинама (дрвореди, улични мобилијар, дечија игралишта, спортски терени, аутобуска стајалишта, споменици и други комунални објекти) и стручни надзор над извођењем радова у овој области.

У оквиру Службе за изградњу и надзор обављају се сви стручни послови у вези са припремом и спровођењем поступака јавних набавки, дефинисани Законом о јавним набавкама, а поводом реализације Програма пословања предузећа, као и Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда и Програма радова на одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда.

Служба за изградњу и надзор обухвата и послове надзора и контроле ради ефикаснијег управљања заштићеним подручјима која су поверена на управљање Дирекцији, као и административни и оперативни послови на заштити, развоју и уређењу заштићених подручја.