Служба за правне и опште послове

Шеф Службе:

Марија Милентијевић, маст. правник
Контакт телефон: 018/521 552 лок. 105, 018/521 560
e-mail: milentijevicmarija@gmail.com

У оквиру Службе за правне и опште послове обављају се следећи послови:

 • Праћење доношења и примене законских и других прописа који се односе на рад и пословање Дирекције, ради усклађивања пословања за законским одредбама и израда општих аката Дирекције, других нормативних и појединачних правних аката које доносе органи управљања предузећа и припрема предлога општих и других аката из делатности предузећа које доносе Скупштина Града Ниша или њени извршни органи;
 • Давање правних мишљења и тумачење аката из делокруга рада Дирекције;
 • Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима (прибављање потребне документације и доказа за покретање и вођење поступака, сачињавање поднесака и поступање по налозима судова и јавних извршитеља, улагање редовних и ванредних правних лекова, састављање предлога судских поравнања, састављање пријаве потраживања у поступку стечаја, присуствовање вештачењима, увиђајима, спровођењу извршења, јавним лицитацијама за продају покретних и непокретних ствари, принудним исељењима;
 • Припрема седница органа управљања и достављање материјала за седнице ових органа;
 • Израда уговора и праћење реализације уговора, споразума, протокола и сл. (покретање и спровођење поступка закључења уговора, сачињавање записника, извештаја, покретање и спровођење поступка отказа уговора, опомене пред отказ уговора, одлуке по приговорима, предлози за покретање судких поступака и др.);
 • Покретање инцијатива за административни пренос на основу правоснажне пресуде, подношење захтева везаних за имовинско решавање изузимања земљишта и вођење базе података о непокретностима које су предмет решавања имовинско-правних односа;
 • Вођење послова осигурања, кадровски и персонални послови, послови безбедности и заштите на раду и вођење свих кадровских евиденција у складу са законом;
 • Коришћење, одржавање, распоред и вођење евиденције службених возила;
 • Послови пријема и отпремања поште и послови архиве;
 • Послови у вези поступка унутрашњег узбуњивања;
 • Послови у вези спречавања корупције.