Служба за управљање путевима

Шеф службе:

Ненад Марковић, дипл. инж. грађ.
Kонтакт телефон: 018/521 552 лок. 104
e-mail: ing.nesa@gmail.com

У Служби за управљање путевима обављају се сви послови управљача пута, дефинисани Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон), и то:

 • Планирање, пројектовање, изградња, реконструкција, одржавање и заштита јавног пута;Вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији јавног пута;Организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута;
 • Уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног пута;
 • Организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
 • Праћење стања путне мреже;
 • Заштита јавног пута;
 • Означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
 • Управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу.
 • Израда средњорочних планова изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева, као и годишњих програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева, појединачних студија;
 • Израда Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда и Програма радова на одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда;
 • Сачињавање комисије за утврђивање узрока, односно доприноса јавног пута настанку, односно последице саобраћајне незгоде;
 • Обавештавање јавности о ограничењу и забрани саобраћаја на јавним путевима, о ванредним условима и посебним мерама;

Издавање следећих аката:

 • услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
 • услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
 • сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу;
 • дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
 • дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
 • одобрења за постављање рекламних табли и паноа;
 • сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.