Јавне набавке

Годишњи План јавних набавки ЈП Дирекција за изгрaдњу Града Ниша израђује у складу са Законом о јавним набавкама, Упутством за коришћење Портала јавних набавки и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша у смислу Закона о јавним набавкама, је наручилац. Чланом 88. Закона о јавним набавкама утврђена је обавеза наручиоца да донесе годишњи план јавних набавки који садржи предмет јавне набавке и СРV ознаку, процењену вредност јавне набавке, врсту поступка јавне набавке и оквирно време покретања поступка.

Чланом 20. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга предвиђено је да ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша доноси план јавних набавки после усвајања Програма пословања од стране Скупштине Града Ниша. План јавних набавки доноси директор Дирекције, који усваја Надзорни одбор. Чланом 22. Правилника прописно је да се измене и допуне плана јавних набавки доносе у поступку који је прописан за доношење плана јавних набавки, када су испуњени услови прописани Законом.

На порталу за јавне набавке можете пратити поступке које спроводи ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

Линк

Контакт: 018/521 552 локал 110

Е-маил: nabavke@dign.rs