Програм управљача пута

У складу са чланом 12. Закона о путевима управљач јавног пута доноси средњорочни план изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева, годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева, појединачне студије, уз претходно прибављено мишљење Министарства, односно органа аутономне покрајине надлежног за послове саобраћаја, односно органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове саобраћаја. Сагласност на наведена акта даје Влада, када те акте доноси управљач државног пута, односно извршни орган аутономне покрајине када те акте доноси управљач државних путева II реда који се налазе на територији аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе када те акте доноси управљач општинских путева и улица.

Управљач јавног пута дужан је да годишњи програм радова на одржавању и заштити јавних путева којима управља, у зависности од тога којим путевима управља, доставља на сагласност Министарству, односно органу аутономне покрајине надлежном за послове саобраћаја, односно органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове саобраћаја, најкасније до 1. новембра текуће године за наредну годину.

Средњорочни план и годишњи програм садржи и активности које се односе на спровођење посебних захтева које јавни путеви морају да испуне са аспекта безбедности саобраћаја. Средњорочни план и програм радова на изградњи и реконструкцији путева, као и појединачне студије, морају бити усклађени са државним односно локалним стратешким и планским документима.

На овој страници можете извршити увид у Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда на територији града Ниша, који доноси ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, као управљач општинских путева и улица на територији града Ниша, уз прибављено претходно мишљење Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, на који сагласност даје Градско веће Града Ниша.