Организациона шема

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша објављује податке о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, а који се односе на:

  • број систематизованих радних места према нивоу класификације,
  • укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација,
  • број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа),
  • укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години,
  • укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години,
  • укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години,
  • укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години.

Наведене податке ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша чини јавно доступним истицањем на овој страници, уз обавезно ажурирање у року од пет дана од дана последње промене.