Информатор о раду

Информатор о раду ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, у другачијем облику, објављује се од 1997. године, али је по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја први пут објављен 2012. године. Последња измена извршена је марта 2024. године.

Информатор садржи податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја. Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у оквиру делокруга свога рада. За тачност и потпуност података, правилну израду, објављивање Информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је директор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

Информатор је ажуриран и  доступан у електронском облику на следећем линку: https://informator.poverenik.rs/informator?org=nS5DWamoahDRPRfLF,  под насловом Информатор ЈП Дирекција за изградњу Града, а увид у информатор може се извршити, односно штампана копија се може добити у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана.