Пословодство

У оквиру пословодства Дирекције обављају се послови управљања и руковођења техничким, планским, економско-финансијским, правним, кадровским, административним  и другим пословима који нису наведени, а везани су за делатност Дирекције и ради на унапређењу рада Дирекције, процеса рада, процедура, документација и увођење стандарда.

Пословодство Дирекције чине директор Дирекције и извршни директор.

Радом Дирекције, руководи директор. Директор организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова, одлучује о правима, обавезама и дужностима из радних односа запослених, доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад и одговоран је за законитост рада предузећа. У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша – пречишћен текст бр. 02-1989/19 од 29.05.2019. године, директор:

 • представља и заступа предузеће;
 • организује и руководи процесом рада;
 • води пословање предузећа;
 • одговара за законитост рада предузећа;
 • предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
 • предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
 • предлаже финансијске извештаје;
 • извршава одлуке надзорног одбора;
 • бира извршне директоре;
 • бира представнике предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник предузеће;
 • закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;
 • доноси акт о систематизацији уз сагласност Градског већа Града Ниша;
 • врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.

За директора предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа;
 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
  • (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  • (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
  • (3) обавезно лечење наркомана;
  • (4) обавезно лечење алкохоличара;
  • (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Директора предузећа именује Скупштина Града Ниша, на основу спроведеног јавног конкурса, на предлог Градског већа Града Ниша, у складу са законом. 

Директор предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.  Директор предузећа заснива радни однос на одређено време. Директор не може имати заменика. Мандат директора предузећа је четири године.  Мандат директора престаје, сходно одредбама Закона о јавним предузећима, истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.

До именовања директора предузећа по спроведеном јавном конкурсу, може се именовати вршилац дужности директора. Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора предузећа који су прописани Законом о јавним предузећима, одлуком о оснивању и статутом предузећа.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор предузећа.

ЗОРАН ПРОКИЋ, по занимању дипломирани грађевински инжењер, именован је Решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-980/2021-35-5-02 од 20.10.2021. године, које је објављено у Службеном листу Града Ниша бр. 103/21 и Службеном гласнику РС бр. 103/21, за вршиоца дужности директора, најдуже до годину дана од дана именовања.

Директор бира извршне директоре. Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се статутом.

Чланом 25. Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша утврђено је да предузеће има једног извршног директора. Извршни директор не може имати заменика. Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу. Извршни директор за свој рад одговара директору. Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким актом и статутом.

За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;
 4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 6. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
  • (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  • (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
  • (3) обавезно лечење наркомана;
  • (4) обавезно лечење алкохоличара;
  • (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Лице које се бира за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у предузећу.

Извршни директор планира рад Дирекције, усклађује и организује пословне активности са друштвеним развојем и локалном самоуправом. Унапређује рад Дирекције, процес рада, процедуре, документацију и увођење стандарда, стара се о извршењу програма рада и предузима мере за његово спровођење. Учествује у раду колегијума, НО Дирекције и другим облицима рада Дирекције и стара се о извршењу одлука и закључака НО. Учествује у изради извештаја о резултатима пословања Дирекције и издаје службама и радницима налоге и формира радне групе и комисије и друга саветодавна тела за решавање конкретних проблема у пословању. Обавља све друге послове који му буду стављени на извршење од стране директора Дирекције. За свој рад одговоран је директору Дирекције.

НЕБОЈША ЛОВИЋ, по занимању дипломирани грађевински инжењер је извршни директор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, почев од 21.10.2021. године.

Пословодство Дирекције: