Програм уређивања

Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре израђује се на основу закона и подзаконских аката којима се уређују питања земљишне политике и изградње, и то Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржају, поступку и начину доношења Програма уређивања грађевинског земљишта.

Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским средствима на припремању и опремању грађевинског земљишта и одржавању изграђених јавних комуналних објеката градског и сеоског подручја на територији града Ниша.

Носилац реализације Програма је Канцеларија за локални економски развој, у складу са Одлуком о Канцеларији за локални економски развој. Носиоци појединих стручних послова за реализацију Програма су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш, надлежне градске управе и остали учесници на реализацији Програма изабрани на основу Закона о јавним набавкама.

Обавезе по Програму могу се преузимати само до износа средстава планираних за намене предвиђене Програмом. Уколико се планирана буџетска средства остварују у мањем обиму, сразмерно ће се смањити и планирани обим Програма. О извршењу Програма, Канцеларија за локални економски развој извештава надлежне органе града Ниша.

Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре доноси Скупштина Града Ниша.

На овој страни можете извршити увид у Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре.