ВИШЕ ОД ПОЛА ВЕКА НЕЗАОБИЛАЗНИ ЧИНИЛАЦ РАЗВОЈА
ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРАДА!

Дирекција

је самостално јавно предузеће основано од стране Града Ниша, ради трајног обављања делатности од општег интереса. Дирекција учествује у изградњи објеката од посебног значаја за Град Ниш. Има искуључиво право обављања послова уређивање грађевинског земљишта у домену вршења стручног надзора, стручног надзора над обављањем комуналних делатности и послова управљања јавним путевима и заштићеним подручјима на територији града Ниша.

Наша делатност

Наши успеси говоре о нама

У протеклом периоду наш успех је најбоље представљен бројевима.

Мисија

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша своје пословање ослања искључиво на примену и …

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша своје пословање ослања искључиво на примену и спровођење законских и подзаконских аката донетих од стране републичких, али и органа локалне самоуправе, којима је регулисана делатност која јој је поверена, а у циљу ефикасног и благовременог задовољавања потреба грађана.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша има велику одговорност у реализацији градитељских програма, као и обавезу промишљене, стручне пројекције будућег развоја Града, имајући у виду бројне и оправдане захтеве и потребе грађана.

Почев од свог оснивања па све до данас, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша послује пре свега у корист грађана. Водећи изградњу комуналналних објеката и објеката инфраструктуре, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша гради функционалне, квалитетне и модерне објекте, примењујући најсавременија достигнућа струке, уз пажљиво и рационално располагање средствима грађана.

Мисија предузећа је обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста услуга грађанима из делатности предузећа, са посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника услуга.

Визија

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша настоји да Ниш постане модеран европски град…

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша настоји да Ниш постане модеран европски град. Не одустајући од те намере, предузеће и сви њени запослени посвећени су граду, његовом функционисању и изгледу. Својим радом мењамо изглед Ниша, приближавајући га идеалу модерног града 21. века, окренутог и подређеног грађанима и њиховим потребама, у складу са највишим критеријумима функционалности и естетике. Како је свака генерација дала граду свој градитељски печат, сасвим су оправдана очекивања да ће и наредне то чинити.

Наша визија је савремено, технички и технолошки опремљено предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга, које примењује најбоље примере светске праксе и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање услуга из ове делатности, у региону.

Циљеви

Остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша…

Остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша, кроз ефикасну и квалитетну реализацију, у свом домену, годишњег Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и програма управљача пута.

Предузеће настоји да достигне што је могуће виши ниво континуираног развоја и унапређења основне делатности предузећа, што свакако значи и стабилно и квалитетно задовољавање потреба становништва и других корисника услуга на територији града Ниша.

укупан број
0

општинских путева и улица на територији града Ниша којима управљамо.

метара
0

изграђених саобраћајница на територији града Ниша у периоду од 2020-2022. године.

хектара
0

јавних зелених површина на територији града Ниша које уређујемо.

километара
0

општинских путева и улица на територији града Ниша којима управљамо.

метара
0

рехабилитованих саобраћајница на територији града Ниша у периоду од 2020-2022. године.

хектара
0

заштићених добара којима управљамо на територији града Ниша.

Пре и после

Програм управљача пута

Заштићена природна добра

Споменик природе „Церјанска пећина“ је законом заштићено природно добро лоциранo на око 14 км од центра Ниша, на северним пределима Калафата, у близини Каменичког виса, у атарима села Церја и Кравља.

01

Споменик природе  “Лалиначка слатина” је заштићено природно добро које се налази недалеко од реке Јужне Мораве, a простире се у атарима неколико села: село Лалиначке Појате се наслања на слатину са истока, на западној страни слатине је село Дудулајце, на северу је Сечаница, а на југу су села Облачина и Лепаја, у чијој се околини налазе слатински фрагменти.

02

Референтна мрежа путева

Мрежу путева на територији града Ниша поред државних путева утврђених актом којим се одређују правци пружања државних путева који пролазе кроз насељена места на територији града Ниша, општинских путева и улица утврђених Одлуком о категоризацији општинских путева и улица на територији града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 20/22), чине и некатегорисани путеви који су утврђени посебном одлуком.
Тачке почетка и краја, дужине и графички приказ улица дате су у референтном систему мреже путева и улица на територији града Ниша.
Референтни систем мреже путева и улица доноси управљач општинских путева и улица на територији града Ниша, ажурира га по потреби, а најмање једном годишње.

Географски информациони систем

Географски информациони систем (ГИС) је систем за управљање просторним подацима и њима придруженим особинама на територији града Ниша и представља систем за интегрисање, складиштење, уређивање, анализу и приказ географских информација. Информације представљају податке о вештачким и природним објектима на простору града Ниша. То су инфраструктурни објекти, стамбени, спортски и други грађевински објекти, реке, намена земљишта, геологија терена и друго. ГИС се може користити за научна истраживања, управљање ресурсима, имовинско управљање, планирање развоја, просторно планирање, картографију и планирање инфраструктуре, као и за потребе маркетиншког истраживања, геологије, у грађевинарству, али и у свим областима које користе податке везане за карте.

Поступци и процедуре

Приступ информацијама од јавног значаја и заштита података о личности

Захтев за остваривање права на приступ информацијама које су у надлежности Дирекције могу поднети сва физичка и правна лица, на обрасцу прописаном Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21).

Прикључење на јавни пут

Дирекција, у вршењу јавних овлашћења поверених Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон), као управљач јавног пута издаје услове за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.).

Стручни надзор

Основна делатност Дирекције је вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша.
Дирекција врши стручни надзор и над извођењем радова који се не финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша, као и над извођењем радова на изградњи недостајуће инфраструктуре – на основу уговора о заједничкој изградњи које инвеститори закључују са локалном самоуправом.

Раскопавање јавних површина

Раскопавање површина јавне намене на територији града Ниша регулисано је Одлуком о раскопавању површина јавне намене на територији града Ниша (Сл. лист града Ниша“, бр. 18/18 и 100/19). Овом одлуком уређени су услови и начин организовања послова и врсте радова на раскопавању површина јавне намене на територији града, као и њихово довођење у првобитно односно технички исправно стање.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Контакт

Телефони

018/521 552, 018/241 266

Директор: 018/521 552 локал 104

Адресе

7. јули бр. 6, 18105, Ниш-Медијана

direkcija@dign.rs, info@dign.rs, office@dign.rs, direkcija@direkcija.co.rs, upravnik.zgrade@dign.rs

Радно време

Понедељак – Петак
7.30 – 15.30

СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ НЕ РАДИМО