Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

Захтев за остваривање права на приступ информацијама које су у надлежности Дирекције могу поднети сва физичка и правна лица, на обрасцу прописаном Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21).

Дирекција, у складу са законом, разматра и захтеве који нису поднети на прописаном обрасцу.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може бити поднет:

електронским путем, на обрасцу или у слободној форми, на адресу: direkcija@dign.rs

поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана

на записник на писарници у приземљу пословне зграде у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана

непосредном предајом захтева на обрасцу или у слободној форми, на писарници у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова.

Странка не мора да наведе разлоге тражења информације.

Захтев мора да садржи опис информације или који податак се тражи, начин на који тражилац жели да му се пружи увид (писаним путем, електронском поштом, поштом и сл.) као и податке о подносиоцу захтева (адреса, контакт телефон, електронска пошта и др.)

Дирекција може да наплати само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију и износ трошкова.

По захтеву за приступ информацијама од јавног значаја Дирекција је дужна да поступи одмах, без одлагања, а најдуже у року од 15 дана од пријема захтева.

У случају одбијања захтева или непоступања у року предвиђеном Законом, странка има право жалбе која се подноси Поверенику за информације од јавног значаја, на начин и у роковима предвиђеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Заштита података о личности

За обављање послова заштите података о личности у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша именована је Марија Станковић, дипломирани правник.

ОБРАЗАЦ:

Захтев за приступ информацији од јавног значаја