Инсталације

Постављање инсталација (водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже, топловода и сл.) на општинском путу и улици и у заштитном појасу општинског пута и улице регулисано је Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон) и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09…52/21), а поступак за издавање сагласности регулисан је Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18…15/21 – доп. усклађених дин. изн.) и Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 63/19 и 100/19).

НАКНАДА за постављање инсталација на општинском путу и улици утврђује се решењем Дирекције, у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша и плаћа се у роковима утврђеним решењем. Накнаду за постављање инсталација на општинском путу и улици не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава. Накнада за постављање инсталација на општинском путу и улици плаћа се у износу од 1% од прописаног износа накнаде, уколико се исте постављају у складу са пројектом који је одобрен од стране Владе Републике Србије, односно Градског већа Града Ниша.

Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених инсталација изражена у метрима (м). Висина накнада за постављање инсталација на општинском путу и улици зависи од пречника (ширине) и врсте инсталација.

За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и улице плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, а за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине). Под пречником се подразумева спољни пречник инсталационог вода заједно са заштитним колонама, а под ширином подразумева се ширина инсталационог вода без обзира на облик истог.

ПОСТУПАК издавања решења којим се даје сагласност за полагање инсталација и утврђивање висине накнаде покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа, истовремено са подношењем захтева за издавање услова за раскопавање. Захтев подноси лице које поставља инсталације или лице које оно овласти.

Подносилац захтева је дужан је да у захтеву наведе следеће податке:

 • врсту инсталација које се постављају у пут,
 • локацију на којој се постављају инсталације, 
 • катастарску парцелу и катастарску општину, 
 • укупну дужину инсталација, 
 • број цеви/каблова, 
 • спољни пречник инсталационог вода заједно са заштитним колонама или ширину инсталација. 

Уз захтев се прилаже:

 1. Правоснажна грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење радова или обавештење о извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола;
 2. Извод из техничке документације на основу које је издат акт тачке 1. овог члана, из које ће се сагледати обим грађевинских радова на јавној саобраћајној површини.

Захтев за издавање решења може бити поднет:

 • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова, 
 • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана,
 • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог. Након увида у достављену документацију утврђује се да ли је Дирекција надлежна за издавање сагласности (да ли се ради о општинском путу или улици односно да ли је парцела на којој се полажу инсталације планским документом предвиђена за јавни пут) и врши се обрачун накнаде.

Дирекција ће одлучити о захтеву и подносиоцу захтева издати решење о висини утврђене накнаде за постављање инсталација у року од осам дана од дана пријема ПОТПУНОГ захтева. Пошто утврди да предмет треба позитивно решити и утврђивања висине накнаде, стручна служба позива подносиоца захтева ради доставе обрачуна односно давања упутства за уплату:

 • накнаде за издавање решења (обрачуната у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-4/22 од 25.5.2022. године);
 • накнаде за постављање инсталација (обрачуната у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша).

Након уплате назначених износа и доставе доказа о извршеној уплати, Дирекција издаје решење за полагање инсталација, које инвеститор прилаже приликом пријаве радова код органа локалне самоуправе надлежног за послове грађевинарства (планирање и изградњу) или органа локалне самоуправе надлежног за комуналне делатности.

По завршетку радова, лице које поставља инсталације је дужно да Дирекцију обавести уколико дође до одступања од техничке документације на основу које је издато решење, а ради издавања коначног обрачуна за наплату накнаде.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ОДЛУКА:

 ОБРАЗАЦ: