Постављање рекламних табли

Постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање, као и других средства за оглашавање на свим јавним површинама на територији града Ниша регулисано је Законом о оглашавању („Сл. гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19 – др. закон), Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон), Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18…15/21 – доп. усклађених дин. изн.), Одлуком о оглашавању на територији града Ниша (Сл. лист града Ниша“, бр. 63/19) и Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша (Сл. лист града Ниша“, бр. 63/19 и 100/19).

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за обавештавање или оглашавање, као и друга средства за оглашавање могу се постављати на општинском путу и поред тог пута на удаљености од пет метара, мерено са спољне стране од ивице коловоза.

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за обавештавање или оглашавање, као и друга средства за оглашавање могу се постављати на отвореним површинама на територији града Ниша (површина која се налази изван затвореног простора, која је доступна јавности, односно неодређеном броју прималаца са које се могу упућивати визуелне огласне поруке доступне јавности, и то: јавна површина, друга површина и површина објекта), под условима и на начин утврђен Одлуком о оглашавању на територији града Ниша.

Дирекција, као управљач пута и ималац јавних овлашћења поверених Законом о путевима, издаје одобрење (дозволу) за постављање рекламних табли и паноа и за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу.

Тренутно, Дирекција издаје претходно одобрење – сагласност за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на осталим јавним површинама, другим површинама и површинама објеката које не користи управљач пута, и то:

 • осталим јавним површинама (отворена површина којом државни орган или Град управља или је овлашћен да одређује начин управљања у складу са посебним прописима, као што су: јавне саобраћајне површине (пут, улица, пешачка зона и сл.), тргови, јавне зелене површине (парк, спомен парк, зелене површине на скверовима, трговима, пјацетама, зелене површине дуж и у оквиру пута, травњаци, дрвореди и други засади, зелене површине дуж обала река и других водених површина, зелене површине поред и око стамбених и пословних зграда, у оквиру и између блокова стамбених и пословних зграда, пошумљени терени, рекреационе површине, градске шуме и сл.), јавне површине блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине) као и неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, до привођења намени, у складу са планским документом),
 • другим површинама које не користи управљач пута (слободна површина грађевинске парцеле објеката јавних и других намена и неизграђено грађевинско земљиште, који нису у јавној својини),
 • површинама објеката (спољашња површина објеката, који се налазе на јавним и другим површинама, на којима се може вршити постављање средстава за оглашавање и то површине: зграде и крова, подзида, ограде, ограде градилишта, заштитног прекривача грађевинске скеле, мањег монтажног објекта привременог карактера, елемената станица за изнајмљивање бицикала, елемената опреме стајалишта јавног линијског превоза, стуба јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже и др.).
 • За издавање одобрења (дозволе), односно сагласности за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користи управљач и утврђивање висине накнаде, чека се усклађивање Одлуке о оглашавању и Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша са важећом правном регулативом.

ПОСТУПАК издавања решења којим се даје сагласност/одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на осталим јавним површинама и другим површинама и површинама објеката које не користи управљач пута покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа. Захтев подноси лице које поставља средство за оглашавање или лице које оно овласти.

Подносилац захтева је дужан је да у захтеву наведе следеће податке:

 • тип и врсту средства за оглашавање (Билборд, City light, City tower (рекламни стуб), Рекламни пано),
 • карактеристике средства за оглашавање (осветљен, неосветљен, једнострани двострани),
 • димензије средства за оглашавање,
 • укупан број средстава за оглашавање,
 • површина на којој се поставља средство за оглашавање,
 • тачна локација на којој се поставља средство за оглашавање,
 • катастарску парцела и катастарска општина.

Уз захтев се прилаже:

 • Урбанистичко технички услови издати од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш или елаборат који мора да садржи скицу, изглед, димензије и остале битне карактеристике средства за оглашавање (на увид).

Захтев за издавање решења може бити поднет:

 • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова,
 • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18105 Ниш-Медијана,
 • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог. Након увида у достављену документацију утврђује се да ли је Дирекција надлежна за издавање сагласности/одобрења (да ли се ради о другој површини или површини објеката који се налазе поред општинског пута или улице односно да ли се парцела на којој се поставља средство за оглашавање граничи са општинским путем или улицом). Проверава се да ли су испоштована сва правила о постављању средстава за оглашавање утврђена Одлуком о оглашавању на територији града Ниша.

Дирекција ће одлучити о захтеву и подносиоцу захтева издати решење којим се одобрава постављање средства за оглашавање, у року од 30 дана од дана пријема ПОТПУНОГ захтева. Пошто утврди да предмет треба позитивно решити, стручна служба позива подносиоца захтева ради доставе обрачуна односно давања упутства за уплату:

 • накнаде за издавање решења (обрачуната у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-4/22 од 25.5.2022. године).

Након уплате назначеног износа и доставе доказа о извршеној уплати, Дирекција издаје решење којим се даје сагласност за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на осталим јавним површинама и другим површинама и површинама објеката које не користи управљач пута, које подносилац захетва прилаже код надлежног органа општинске управе.

Лице које поставља средство за оглашавање је дужно да се придржава свих одредби које садржи решење Дирекције, у супротном биће кажњено у складу са одредбама чл. 71-74. Одлуке о оглашавању на територији града Ниша, по прекршајном налогу комуналног инспектора односно комуналног милицајца.