Преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова

Преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута уређено је Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон).

Радови на одржавању јавног пута по правилу се изводе тако да се не обуставља саобраћај на јавном путу. Ако се радови не могу извести без обуставе саобраћаја на јавном путу, на захтев управљача јавног пута Министарство, односно орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја доноси решење о обустави саобраћаја, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за унутрашње послове и претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута на који се преусмерава саобраћај. Саставни део наведеног решења је саобраћајни пројекат. У случају обуставе саобраћаја, управљач јавног пута на коме је саобраћај обустављен, дужан је да путем средстава јавног информисања обавести јавност 48 сати пре почетка обуставе саобраћаја.

Управљач јавног пута дужан је да обавести територијално надлежну организациону јединицу министарства надлежног за унутрашње послове о почетку извођења радова и техничком регулисању саобраћаја за време извођења тих радова.

У случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, инвеститор је у обавези да прибави сагласност управљача пута за преусмеравање саобраћаја, пре добијања потребног решења од стране надлежног органа локалне самоуправе.

НАКНАДА за издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут утврђена је Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-4/22 од 25.5.2022. године.

ПОСТУПАК издавања сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа. Захтев подноси инвеститор или лице које он овласти.

Подносилац захтева је дужан је да у захтеву наведе следеће податке:

  • Опис врсте радова,
  • Локација преусмеравања саобраћаја,
  • Број КП и катастарска општина објекта, 
  • Време преусмеравања саобраћаја.

Уз захтев се прилаже:

  1. Пројекат привремене саобраћајне сигнализације за преусмеравање саобраћаја;
  2. Друго.

Захтев за издавање решења може бити поднет:

  • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова, 
  • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана,
  • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог. Након увида у достављену документацију утврђује се да ли је Дирекција надлежна за издавање сагласности (да ли се ради о општинском путу или улици) и врши се обрачун накнаде.

Дирекција ће одлучити о захтеву и подносиоцу захтева издати сагласност у року од осам дана од дана пријема ПОТПУНОГ захтева. Пошто утврди да предмет треба позитивно решити, стручна служба позива подносиоца захтева ради доставе обрачуна односно давања упутства за уплату:

  • накнаде за издавање сагласности (обрачуната у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-4/22 од 25.5.2022. године);

Након уплате назначеног износа и доставе доказа о извршеној уплати, Дирекција издаје сагласност за преусмеравање саобраћаја на јавни пут, коју подносилац захетва прилаже код надлежног органа локалне самоуправе за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради добијања потребног решења.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ОДЛУКА:

 ОБРАЗАЦ: