Коришћење делова путног земљишта

Коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које користи управљач пута које се користи за приступ и изградњу бензинских станица, хотела, мотела, ресторана, ауто сервиса, продавница, стоваришта, мегамаркета и других комерцијалних објеката регулисано је Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша (Сл. лист града Ниша“, бр. 63/19 и 100/19), а могуће је уз поштовање одредби Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09…128/20 – др. закон).

НАКНАДА за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које користи управљач пута утврђује се решењем Дирекције, у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша и плаћа се у роковима утврђеним решењем. Годишња накнада за коришћење делова путног земљишта плаћа се у 12 једнаких месечних рата до 15. у месецу за претходни месец.

Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које користи управљач пута (у даљем тексту: накнада за коришћење делова путног земљишта), а које је у општој употреби је корисник тог земљишта. Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар квадратни (м2) путног земљишта у зависности од значаја пута, а које обвезник накнаде користи за приступ и изградњу бензинских станица, хотела, мотела, ресторана, ауто сервиса, продавница, стоваришта, мегамаркета и других комерцијалних објеката, ОСИМ ДОМАЋИНСТАВА.

Обрачун површине коришћеног путног земљишта, а које обвезник накнаде користи за приступ и изградњу објекта, врши се на основу техничке документације, или мерењем на лицу места, уколико није могуће доћи до пројектно техничке документације.

ПОСТУПАК издавања сагласности за коришћење делова путног земљишта и решења којим се утврђује висина накнаде за коришћење делова путног земљишта покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа. Захтев подноси лице које користи делове путног земљишта за приступ конкретном објекту.

Подносилац захтева је дужан је да у захтеву наведе следеће податке:

  • врсту објекта (бензинска станица, хотел, мотел, ресторан, аутосервис, продавница, стовариште, мегамаркет, други комерцијални објекат…),
  • намену коришћења путног земљишта (приступ/изградња),
  • назив општинског пута или улице,
  • катастарску парцелу и катастарску општину, 
  • врсту коришћеног путног земљишта у зависности од значаја пута (општински пут, улица којом се креће јавни градски превоз, улица којом се не креће јавни градски превоз).

Уз захтев се прилаже:

  1. Пројектно-техничка документација из које се види тачна локација, положај и површина коришћеног путног земљишта.

Захтев за издавање сагласности и решења може бити поднет:

  • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова, 
  • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана,
  • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог. Након увида у достављену документацију или мерењем на лицу места утврђује се да ли је Дирекција надлежна за издавање сагласности (да ли се ради о општинском путу или улици односно да ли је парцела која се користи за приступ планским документом предвиђена за јавни пут) и врши се обрачун накнаде.

Дирекција ће одлучити о захтеву и подносиоцу захтева издати сагласност за коришћење делова путног земљишта и решење о висини утврђене накнаде за коришћење делова путног земљишта у року од 30 дана од дана пријема ПОТПУНОГ захтева. Пошто утврди да предмет треба позитивно решити и утврђивања висине накнаде, стручна служба позива подносиоца захтева ради доставе сагласности и решења којим је утврђена висина накнаде, као и рокови за плаћање исте.

Издату сагласност и решење о утврђеној накнади подносилац захтева прилаже код надлежних републичких органа и органа локалне самоуправе.

Лице које користи делове путног земљишта за приступ објекту или изградњу је дужно да се придржава свих одредби које садржи решење Дирекције. 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ОДЛУКА:

 ОБРАЗАЦ: