Ванредни превоз

Ванредни превоз на општинском путу и улици регулисан је Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон), Законом о безебдности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон), Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18…15/21 – доп. усклађених дин. изн.), Правилником о начину обављања ванредног превоза (“Сл. гласник РС“, бр. 06/19), Правилнико0м о условима за издавање дозволе за ванредни превоз (“Сл. гласник РС“, бр. 06/19) и Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 63/19 и 100/19).

Превоз возилом, односно скупом возила која сама или са теретом прекорачују прописима дозвољено осовинско оптерећење, највећу дозвољену укупну масу, ширину, дужину или висину, сматра се ванредним превозом.

Ванредни превоз може се вршити на територији Републике Србије у друмском саобраћају, односно међународном превозу у друмском саобраћају, на основу дозволе коју на захтев власника, односно корисника возила, издаје управљач јавног пута за сваки појединачни превоз, односно више превоза.

Услови које мора да испуни подносилац захтева за издавање дозволе за ванредни превоз су:

 1. Да је регистрован у Републици Србији;
 2. Да је превозник, правно лице или предузетник, коме је претежна делатност друмски превоз терета или обавља остале пратеће делатности у саобраћају.

Дозволом за ванредни превоз одређује се начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.

Дозволу за ванредни превоз управљач јавног пута не може издати ако техничко експлоатационе карактеристике јавног пута на којем се обавља ванредни превоз не омогућавају безбедан саобраћај возила, односно скупа возила којим се обавља ванредни превоз, као и свих осталих учесника у саобраћају на том путу.

ВРСТЕ ДОЗВОЛА: Дозвола за ванредни превоз издаје се за више превоза или један превоз и једно возило, односно скуп возила. Изузетно, за ванредне превозе који се обављају у исто време и релацији са више возила, односно скупова возила, управљач јавног пута може издати једну дозволу, под условом да се возила крећу у колони.

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету управљачу јавног пута која је настала услед обављања ванредног превоза на јавном путу.

Када је дозволом за ванредни превоз утврђено да се ванредни превоз мора обавити уз пратњу возила министарства надлежног за унутрашње послове, трошкове праћења сноси лице које обавља ванредни превоз.

Возило којим се обавља ванредни превоз, без дозволе из члана 54. став 2. Закона о путевима, искључује из саобраћаја на јавном путу овлашћено лице из Министарства, односно овлашћено лице органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове саобраћаја и овлашћено службено лице министарства надлежног за унутрашње послове и одређује место паркирања возила до прибављања дозволе. За време трајања искључења из саобраћаја забрањено је коришћење возила које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја, осим до места одређеног за паркирање.

НАКНАДУ за ванредни превоз утврђује управљач пута у дозволи, у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша, а накнада за издавање дозволе утврђује се у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-4/22 од 25.5.2022. године

Ванредни превоз се мора обављати на прописан начин и у складу са условима утврђеним у дозволи за ванредни превоз.

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

Поступак за издавање дозволе за ванредни превоз покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа. 

Захтев за издавање дозволе за ванредни превоз треба да садржи следеће:

 1. податке о врсти терета који се превози (комерцијални или технички назив терета);
 2. податке о димензијама (дужина, ширина и висина) и маси терета;
 3. податке о возилу или скупу возила којим се обавља ванредни превоз (врста и марка возила, регистарске ознаке, носивост, број осовина, размак између осовина, осовинска оптерећења, број точкова по осовини, врста огибљења возила, дужина, ширина, висина и  маса возила);
 4. податке о укупним димензијама (дужина, ширина и висина), маси и осовинским оптерећењима возила или скупа возила заједно са теретом;
 5. податке о планираној релацији ванредног превоза са редоследом важнијих места, улазним и/или излазним граничним прелазима, као и ознакама путева;
 6. податке о планираном времену извршења ванредног превоза;
 7. податке о власнику односно кориснику возила (назив, адреса, телефон, одговорно лице);
 8. податке о подносиоцу захтева (назив, адреса, телефон, одговорно лице);
 9. печат и потпис подносиоца захтева.

Уз захтев за издавање дозволе за ванредни превоз прилажу се:

 1. Скица возила или скупа возила, заједно са теретом на њему, у две пројекције са означеним димензијама и осовинским оптерећењима и размак између осовина;
 2. Фотокопије саобраћајних дозвола возила или скупа возила којим се обавља ванредни превоз (oбавезно доставити копију очитаних саобраћајних дозвола из читача за возила или скуп возила са домаћим регистарским ознакама,), копију(фотографију) регистрационе налепнице или полису осигурања;
 3. Изјава превозника да су подаци наведени у захтеву тачни;
 4. Изјава којом се потврђује да возач возила за пратњу познаје све карактеристике пута на планираној релацији, посебно критичне тачке и евентуална ограничења, као и да врши координацију са другим лицима и надлежним органима који учествују у обављању ванредног превоза оверену од стране возача возила за техничку пратњу;
 5. Потврда од произвођача опреме или наручиоца превоза предметног терета са наведеним димензијама (дужина, ширина и висина), укупном масом и техничким цртежом тог терета (на захтев даваоца дозволе).

Захтев за издавање временске дозволе садржи:

 1. Податке о возилу или прикључном возилу којим се обавља ванредни превоз (врста и ознака возила, регистрске ознаке, носивост, број осовина, размак између осовина, осовинска оптерећења, број точкова по осовини, врста огибљења возила, дужина, ширина, висина и маса возила);
 2. Податке о власнику односно кориснику возила (назив, адреса, телефон, одговорно лице);
 3. Податке о подносиоцу захтева (назив, адреса, телефон, одговорно лице);
 4. Печат и потпис подносиоца захтева;
 5. Изјаву превозника да су подаци наведени у захтеву тачни.

Захтев за издавање решења може бити поднет:

 • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова, 
 • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана,
 • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

Сва документа морају бити потписана, оверена, заведена и достављена у оригиналу или скенирана, уколико се достављају електронским путем.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог. Након увида у достављену документацију утврђује се да ли је Дирекција надлежна за издавање дозволе (да ли се ради о општинском путу или улици односно) и врши се обрачун накнаде.

Уколико на основу примљеног захтева за издавање дозволе за ванредни превоз Служба за управљање путевима оцени да ће обављање траженог ванредног превоза угрозити стабилност односно утицати на оштећење постојеће мреже мостова и других конструкција који су саставни део предметне трасе локалних путева и улица за тај превоз, затражиће у даљем поступку писано стручно мишљење и услове од надлежног органа локалне самоуправе за комуналне делатности и инспекцијске послове и о томе одмах писаним путем обавестити подносиоца захтева.

Уколико се у писаном одговору надлежног органа локалне самоуправе за комуналне делатности и инспекцијске послове констатује да на предметном правцу постоје мостови који су у опасном и критичном стању и да је за услове и могућност обављања тог превоза неопходно прибавити мишљење и услове за то извршење од овлашћене стручне организације, подносилац захтева ће одмах бити писаним путем обавештен да о свом трошку прибави мишљење стручне организације, коју ће одабрати са списка који ће бити приложен у писаном одговору стручњака за мостове из наведених градских институција.

Код продужења рока важности или сторнирања међународног ванредног превоза за који је издата дозвола са рачуном о плаћању прописане накнаде од Дирекције, поред захтева за продужење, потребан је доказ царинске службе на предметном граничном прелазу о непроласку (уласку или изласку из наше земље) одобреног скупа возила у одобреном року преко тог граничног прелаза или Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Уколико на основу поднеска оцени као неопходно, Служба за управљање путевима, задржава право да предметни скуп возила са теретом упути на контролно мерење на одговарајући контролни пункт ЈП „Путеви Србије“ или Министарства унутрашњих послова и тек након тога настави поступак и изда дозволу за предметни ванредни превоз.

Уколико се на контролним пунктовима, након извршеног контролног мерења пријављених карактеристика ванредног превоза, (укупних димензија, осовинског оптерећења и укупне масе скупа возила са теретом) констатује разлика у односу на те податке који су наведени у дозволи за извршење домаћег или међународног ванредног превоза а које издаје Дирекција, подносилац захтева се обавезује да у најкраћем могућем року, а у току радног времена, поднесе захтев уз приложени записник са контролног пункта за измену и допуну тог решења (дозволе) код наведене службе овог предузећа.

Дирекција ће одлучити о захтеву и подносиоцу захтева издати дозволу за ванредни превоз у року од  8 (осам) радних дана од дана пријема потпуног захтева. Рок важења дозволе је 15 дана у унутрашњем друмском и 30 дана у међународном друмском саобраћају. Пошто утврди да предмет треба позитивно решити и након утврђивања висине накнаде, стручна служба позива подносиоца захтева ради давања упутства за уплату:

 • накнаде за издавање дозволе (обрачуната у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-4/22 од 25.5.2022. године);
 • накнаде за ванредни превоз (обрачуната у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Ниша).

Након уплате назначених износа и доставе доказа о извршеној уплати, Дирекција издаје дозволу за ванредни превоз.

НАПОМЕНА: Пре подношења писаног захтева са наведеним подацима и прилозима обавезно се упознати са условима из Закона о путевима, Правилником о условима обављања ванредног превоза, Правилником о начину обављања ванредног превоза, као и одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.