Одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу

Одржавање спортске односно друге приредбе на јавном путу уређено је Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон).

У случају одржавања спортске, односно друге приредбе на јавном путу, према закону којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, а која захтева обуставу саобраћаја или другу измену у режиму саобраћаја, Министарство, односно орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја, доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни пројекат. Ово решење се доноси се по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута на којем се одржава спортска, односно друга приредба на јавном путу и управљача јавног пута на који се саобраћај преусмерава. Решење се доставља организатору спортске, односно друге приредбе, министарству надлежном за унутрашње послове и управљачу јавног пута на којем ће се одржати спортска или друга приредба.

Организатор спортске, односно друге приредбе сноси трошкове постављања саобраћајне сигнализације и опреме којом се врши обустава саобраћаја или измена у режиму саобраћаја, као и трошкове обавештавања јавности и предузетих мера обезбеђења.

Организатор спортске, односно друге приредбе, пре добијања решења о техничком регулисању саобраћаја, прибавља претходну сагласност управљача пута.

НАКНАДА за издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу утврђена је Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-4/22 од 25.5.2022. године.

ПОСТУПАК издавања сагласности за одржавање спортске односно друге приредбе на општинском путу или улици покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа. Захтев подноси организатор манифестације или лице које он овласти.

Подносилац захтева је дужан је да у захтеву наведе следеће податке:

  • Опис манифестације,
  • Локација одржавања манифестације,
  • Траса кретања,
  • Време одржавања манифестације.

Уз захтев се прилаже:

  • Пројекат привремене саобраћајне сигнализације за преусмеравање саобраћаја (у зависности од врсте манифестације);
  • Друго.

Захтев за издавање решења може бити поднет:

  • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова,
  • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана,
  • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог. Након увида у достављену документацију утврђује се да ли је Дирекција надлежна за издавање сагласности (да ли се ради о општинском путу или улици) и врши се обрачун накнаде.

Дирекција ће одлучити о захтеву и подносиоцу захтева издати сагласност у року од осам дана од дана пријема ПОТПУНОГ захтева. Пошто утврди да предмет треба позитивно решити, стручна служба позива подносиоца захтева ради доставе обрачуна односно давања упутства за уплату:

  • накнаде за издавање сагласности (обрачуната у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-4/22 од 25.5.2022. године);

Након уплате назначеног износа и доставе доказа о извршеној уплати, Дирекција издаје сагласност за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу, које организатор манифестације прилаже код надлежног органа локалне самоуправе за комуналне делатности и инспекцијске послове, рад идобијања потребног решења.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ОДЛУКА:

ОБРАЗАЦ: