Стручни надзор

Основна делатност Дирекције је вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша.

Дирекција врши стручни надзор и над извођењем радова који се не финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша, као и над извођењем радова на изградњи недостајуће инфраструктуре – на основу уговора о заједничкој изградњи које инвеститори закључују са локалном самоуправом.

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09…52/21), сваки инвеститор обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола. Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету грађевинских производа, опреме и постројења који се уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

ПОСТУПАК за обезбеђивањем стручног надзора покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде, у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа.

Када је инвеститор Град Ниш или орган, предузеће и установа чији је оснивач Град Ниш, подносилац захтева, је дужан да у захтеву наведе врсту радова односно објеката за које тражи стручни надзор, а уз исти је потребно да приложи:

 • Грађевинску дозволу, односно решење којим се одобрава извођење радова или обавештење о извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола
 • Пријаву радова;
 • Уговор за извођење радова закључен са извођачем радова;
 • Пројектну документацију;

У случају када се извођење одређених радова не финансира или суфинансира из буџета, подносилац захтева (инвеститор или финансијер) је дужан да у захтеву наведе врсту радова или објеката за које тражи стручни надзор, локацију (општина, парцела, улица и број), а уз исти је потребно да приложи:

 • Грађевинску дозволу, односно решење којим се одобрава извођење радова или обавештење о извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола
 • Пријаву радова;
 • Уговор за извођење радова закључен са извођачем радова;
 • Пројектну документацију;
 • Уовор са Градом о заједничкој изградњи недостајуће инфраструктуре односно заједничком опремању неизграђеног грађевинског земљишта, са Елаборатом радова – само у случају када се ради о заједничком опремању.

Захтев за обезбеђивањем стручног надзора може бити поднет:

 • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова,
 • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана,
 • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог. Проверава достављену документацију, након чега утврђује вредност радова и сачињава уговор о вршењу стручног надзора, а директор Дирекције решењем именује лица која ће вршити стручни надзор, у зависности од врсте радова.

Након обраде предмета, стручна служба позива подносиоца захтева (инвеститора) ради потписивања уговора о вршењу стручног надзора, и даје упутство за уплату накнаде за обављање послова стручног надзора која се обрачунава у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-2593-3/22 од 25.5.2022. године, а која зависи од вредности радова која је дефинисана пројектном документацијом или уговором о изградњи или извођењу радова.

По потписивању уговора, надзорни орган уводи извођача радова у посао и на даље обавља све послове дефинисане чланом 153. Закона о планирању и изградњи.

У поступку који се води поводом захтева за одређивање надзорног органа када је инвеститор Град Ниш или орган, предузеће и установа чији је оснивач Град Ниш, односно када се извођење радова финансира или суфинансира из буџета Града Ниша, накнада за обављање послова стручног надзора је регулисана кроз годишњи уговор који Дирекција закључује са Градом, тако да у овом случају, након провере достављене документације, директор Дирекције решењем именује лица која ће вршити стручни надзор, у зависности од врсте радова.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ОДЛУКА: