Прикључак на јавни пут

Дирекција, у вршењу јавних овлашћења поверених Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон), као управљач јавног пута издаје услове за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.).

Дирекција, у складу са Уредбом о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20), као ималац јавних овлашћења, у поступку издавања локацијских услова, издаје услове за прикључење на јавни пут, који се прибављају ако је изградња прикључка на јавни пут предвиђена идејним решењем приложеним уз захтев за издавање локацијских услова. Поступак за издавање ових услова дефинисан је Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19).

Саобраћајни прикључак на јавни пут гради се у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и на основу издатих услова Дирекције. Дирекција ће одобрити саобраћајни прикључак ако утврди да су кумулативно испуњени следећи услови:

 1. није могуће извршити повезивање општинског, односно некатегорисаног пута, односно улице са општинским, односно некатегорисаним путем, односно улицом који већ имају изведену раскрсницу, укрштај или прикључак на државни пут;
 2. саобраћајни прикључак нема штетне последице за несметано и безбедно одвијање саобраћаја на јавном путу.

ПОСТУПАК за издавање услова за израду урбанистичког пројекта покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде, у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа.

Подносилац захтева (инвеститор) је дужан да у захтеву наведе следеће:

 • Врсту објекта за који тражи издавање услова,
 • Врсту радова – изградња/доградња/реконструкција/надградња,
 • Број катастарске парцеле,
 • Катастарску општину,
 • Спратност,
 • Адресу,
 • Категорију објекта,
 • Класификациони број.
 • У захтев је потребно приложити следећу документацију:
 • Информацију о локацији;
 • Копију плана (копија);
 • Два примерка ситуационог плана са тачно уцртаним колским, колско-пешачким и пешачким прилазима.

ПОСТУПАК за издавање услова за пројектовање линијског објекта покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде, у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа.

Подносилац захтева (инвеститор) је дужан да у захтеву наведе следеће:

 • Врсту линијског објекта за који тражи издавање услова,
 • Број катастарске парцеле,
 • Катастарску општину,
 • Адресу,
 • Класификациони број.

У захтев је потребно приложити:

 • Ситуациони план са тачно уцртаном трасом полагања инсталација/прикључка (фотокопију надлежног јавног предузећа).

Захтев за издавање услова за израду техничке документације може бити поднет:

 • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова,
 • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана,
 • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог.  Након обиласка локације и провере достављене документације припремају се услови будућим инвеститорима и врши обрачун накнаде за издавање услова за израду техничке докуменатције за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут, за израду техничке документације за изградњу, доградњу, надградњу, реконструкцију и модернизацију објеката и за израду урбанистичког пројекта, према Правилнику о класификацији обејаката (Сл. гласник РС“, бр. 2215). Накнада се обрачунава у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-4794-3/20 од 14.10.2020. године, а за грађевинске објекте привременог карактера у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-4120-3/21 од 13.9.2021. године.

Након обраде предмета, стручна служба позива подносиоца захтева (инвеститора) и даје упутство за уплату накнаде за издавање тражених услова.

Након уплате назначеног износа и доставе доказа о извршеној уплати, Дирекција издаје услове, које инвеститор прилаже у поступку пред органом локалне самоуправе који је надлежан за грађевинарство (планирање и изградњу), односно који је надлежан за издавање локацијских услова, грађевинских дозвола и решења којим се одобрава извођење радова или обавештење о извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола.

По завршетку свих радова, у поступку добијања употребне дозволе за предметни објекат, а ради издавања потврде о усаглашености услова за пројектовање управљача јавног пута са изведеним стањем, инвеститор подноси захтев, на прописаном обрасцу, на исти начин и по процедури за издавање услова. У захтеву је потребно да наведе  адресу објекта, катастарску парцелу и катастарску општину, а уз захтев је потребно да приложи копију услова Дирекције, са ситуационим планом као саставним делом наведених услова. За издавање ове потврде накнада се не наплаћује.