Раскопавање површина јавне намене

Раскопавање површина јавне намене на територији града Ниша регулисано је Одлуком о раскопавању површина јавне намене на територији града Ниша (Сл. лист града Ниша“, бр. 18/18 и 100/19). Овом одлуком уређени су услови и начин организовања послова и врсте радова на раскопавању површина јавне намене на територији града, као и њихово довођење у првобитно односно технички исправно стање.

РАСКОПАВАЊЕ површина јавне намене подразумева радове на постављању подземних објеката, инсталација и прикључака, ради њиховог одржавања и реконструкције и ради постављања надземних објеката као што су: стубови, носачи билбордова и рекламних ознака, слободностојеће витрине, заштитне ограде и запреке за моторна возила и слично.

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.).

УСЛОВЕ за раскопавање површине јавне намене и њихово довођење у првобитно односно технички исправно стање одређује Дирекција, као управљач пута на територији Града Ниша, а раскопавање површине јавне намене са савременим застором (асфалт, бехатон, бетон, коцка и сл.) и јавних зелених површина обезбеђује инвеститор.

Раскопавање површине јавне намене дозвољено је обављати по прибављеном ОДОБРЕЊУ надлежног органа локалне самоуправе за комуналне делатности, осим када је инвеститор Град Ниш, односно када радове за потребе Града изводи предузеће чији је оснивач Град. Одобрењем за раскопавање површине јавне намене одређује се почетак и завршетак радова, мере које се морају предузети ради безбедности људи, имовине и саобраћаја и начин и време довођења раскопаних површина јавне намене у првобитно односно технички исправно стање.

Раскопавање површине јавне намене може се обављати У ПЕРИОДУ ОД 1. МАРТА ДО 30. НОВЕМБРА, календарске године.

Раскопавање површине јавне намене, ван наведеног периода, може се вршити ради отклањања последица насталих дејством више силе, или квара, чије неотклањање представља непосредну опасност за живот, здравље и имовину људи, или може угрозити јавно добро. Раскопавање површине јавне намене, ван назначеног периода, може се вршити и у случају када је инвеститор Град Ниш, односно када радове за потребе Града изводи предузеће чији је оснивач Град и постоји већ издата грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење радова, али изузетно и у случају када постоји сагласност Градоначелника, а радове за потребе Града Ниша изводи предузеће чији је оснивач Република, као и када се радови за потребе Града Ниша изводе од стране других извођача.

Раскопавање изграђених, односно реконструисаних саобраћајних површина не може се вршити пре истека периода ОД ТРИ ГОДИНЕ од дана завршетка радова.

Обим радова на довођењу раскопаних површина јавне намене у првобитно односно технички исправно стање одређује Дирекција условима за раскопавање. Дирекција врши надзор над радовима на раскопавању површине јавне намене и довођењу у првобитно, односно технички исправно стање. Међусобна права и обавезе између инвеститора и Дирекције, уређују се уговором.

Ради добијања решења којим се одобрава раскопавање површина јавне намене од стране органа локалне самоуправе надлежног за комуналне делатности, неопходно је прибавити услове за раскопавање површине јавне намене од стране Дирекције.

ПОСТУПАК издавања услова за раскопавање површине јавне намене покреће се захтевом, на прописаном обрасцу, који се може преузети на писарници предузећа у приземљу пословне зграде у просторијама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у времену од 7:30 до 15:30 часова, у Улици 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана или на званичној интернет страници предузећа.

Подносилац захтева за издавање услова за раскопавање површине јавне намене дужан је да у захтеву наведе локацију на којој се изводе радови, врсту инсталација поводом којих се изводе радови (водовод, канализација, електромрежа…). Уз захтев је потребно приложити:

  • Сагласност предузећа на чију се инсталацију врши прикључак као и других предузећа која на тој површини јавне намене постављају и одржавају подземне или надземне објекте, инсталације и прикључке;
  • Ситуацију са уцртаном трасом прикључка (фотокопију надлежног јавног предузећа).

Захтев за издавање услова за раскопавање може бити поднет:

  • непосредном предајом захтева на писарници предузећа, у приземљу пословне зграде ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, у Улици 7. јули бр. 6, у времену од 7:30 до 15:30 часова,
  • поштом на адресу: Улица 7. јули бр. 6, 18 105 Ниш-Медијана,
  • електронским путем, на адресу: direkcija@dign.rs.

По пријему захтева, стручна служба Дирекције приступа обради истог. Након обиласка локације, врши се обрачун – орјентациони предмер и предрачун радова потребних да се раскопана површина јавне намене врати у првобитно или технички исправно стање, као и износ накнаде за геомеханичко испитивање тла вршење послова стручног надзора над раскопавањем. Припремају се технички услови под којима је потребно извести предметне радове и сачињава уговор о регулисању међусобних права и обавезе између инвеститора и Дирекције.

Након обраде предмета, стручна служба позива подносиоца захтева (инвеститора) ради потписивања угвора о регулисању међусобних односа, и даје упутство за уплату:

  • накнаде за издавање услова за раскопавање;
  • депозита о обезбеђењу средства за довођење површине јавне намене у првобитно, односно технички исправно стање, у складу са издатим условима;
  • накнаде за испитивање збијености рова ;
  • накнаде за вршење стручног надзора.

Након уплате назначених износа и доставе доказа о ивршеној уплати, Дирекција издаје услове за раскопавање, које инвеститор прилаже приликом подношења захтева за раскопавање код органа локалне самоуправе надлежног за комуналне делатности.

По завршетку радова, инвеститор који врши раскопавање површине јавне намене, је дужан да Дирекцију обавести о завршетку радова, у року који не може бити дужи од рока завршетка радова одређеног одобрењем за раскопавање, уз подношење захтева за повраћај уплаћеног депозита.

Дирекција ће, након обиласка локације издати потврду инвеститору да је раскопану површину довео у првобитно или технички исправно стање у складу са издатим условима и ослободити уплаћени депозит (или вратити положено средство обезбеђења), након истека гарантног рока од 2 године.

Дирекција ће обезбедити да се раскопана површина јавне намене доведе у првобитно стање израдом завршног застора, само у случају када површине јавне намене раскопава предузеће основано од стране Града Ниша или Републике Србије , а трошкове израде завршног застора сноси инвеститор уплатом финансијских средстава на рачун Дирекције, на основу обрачуна који је саставни део услова за раскопавање.

У случају да радови нису изведени у свему у складу са издатим условима, Дирекција ће о трошку инвеститора, из положеног депозита, извадити материјал из рова, затрпати ров адекватним материјалом и израдити завршни застор.

НАПОМЕНА: Инвеститор у обавези да сам врати раскопану површину јавне намене у првобитно стање израдом завршног застора. Дирекција обезбеђује да се раскопана површина јавне намене доведе у првобитно стање израдом завршног застора само у случају када је инвеститор предузеће основано од стране Града или Републике.

ДОДАТНО: Код изградње и реконструкције инсталација (водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже, топловода и сл.) када се исте постављају на општинском путу и улици и у заштитном појасу општинског пута и улице, потребно је добити сагланост Дирекције за постављање инсталација у јавни пут. Ова сагласност издаје се у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон), а накнада за полагање инсталација се наплаћује у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18…15/21 – доп. усклађених дин. изн.) и Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева и улица за територију града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 63/19 и 100/19). Сагласност за полагање инсталација се издаје у посебном поступку, који започиње истовремено кад и поступак за издавање услова за раскопавање, а информације о томе се налазе на сајту, а могу се добити и на писарници предузећа.