ОБРАСЦИ

Овде можете преузети обрасце захтева за покретање поступака и процедура који су у надлежности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

ОБРАЗАЦ А - Захтев за издавање услова за израду техничке документације

ОБРАЗАЦ А1 - Захтев за издавање услова за пројектовање

ОБРАЗАЦ Б - Захтев за издавање потврде о усаглашености услова

ОБРАЗАЦ В1 - Захтев за стручни надзор

ОБРАЗАЦ В2 - Захтев за стручни надзор - недостајућа инфраструктура

ОБРАЗАЦ 1 - Захтев за издавање сагласности за постављање инсталација

ОБРАЗАЦ 2 - Захтев за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу

ОБРАЗАЦ 3 - Захтев за издавање дозволе за ванредни превоз

ОБРАЗАЦ 3А - Изјава о тачним подацима

ОБРАЗАЦ 3Б - Изјава о познавању карактеристика пута

ОБРАЗАЦ 5 - Захтев за издавање сагласности за постављање рекламне табле

ОБРАЗАЦ 7 - Захтев за издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја

ОБРАЗАЦ 7 - Захтев за издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја кроз насеље 9. мај (Ново село)

ОБРАЗАЦ 8 - Захтев за издавање сагласности за израду - оверу пројекта парцелације-препарцелације

ОБРАЗАЦ 9А - Захтев за издавање услова за раскопавање за правна лица

ОБРАЗАЦ 9Б - Захтев за издавање услова за раскопавање за физичка лица

ОБРАЗАЦ 9В - Захтев за издавање потврде за изведене радове и за повраћај депозита-за правна лица

ОБРАЗАЦ 9Г - Захтев за издавање потврде за изведене радове и за повраћај депозита-за физичка лица

ОБРАЗАЦ 9Д - Захтев за испитивање збијености тла

ОБРАЗАЦ 10 - Захтев за утврђивање накнаде за коришћење путног земљишта

Пример меничног овлашћења

Пример овлашћења за физичко лице

Пример уплатнице за ванредни превоз
Skip to content