ПРАВЦИ РАЗВОЈА

Побољшање квалитета пружених услуга, увођење савремених система за надзор и управљање и проширење степена доступности услуге на све кориснике на територији града Ниша.

МИСИЈА

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша своје пословање ослања искључиво на примену и спровођење законских и подзаконских аката донетих од стране републичких, али и органа локалне самоуправе, којима је регулисана делатност која јој је поверена, а у циљу ефикасног и благовременог задовољавања потреба грађана.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша има велику одговорност у реализацији градитељских програма, као и обавезу промишљене, стручне пројекције будућег развоја Града, имајући у виду бројне и оправдане захтеве и потребе грађана.

Почев од свог оснивања па све до данас, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша послује пре свега у корист грађана. Водећи изградњу комуналналних објеката и објеката инфраструктуре, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша гради функционалне, квалитетне и модерне објекте, примењујући најсавременија достигнућа струке, уз пажљиво и рационално располагање средствима грађана.

Мисија предузећа је обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста услуга грађанима из делатности предузећа, са посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника услуга.

ВИЗИЈА

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша настоји да Ниш постане модеран европски град. Не одустајући од те намере, предузеће и сви њени запослени посвећени су граду, његовом функционисању и изгледу. Својим радом мењамо изглед Ниша, приближавајући га идеалу модерног града 21. века, окренутог и подређеног грађанима и њиховим потребама, у складу са највишим критеријумима функционалности и естетике. Како је свака генерација дала граду свој градитељски печат, сасвим су оправдана очекивања да ће и наредне то чинити.

Наша визија је савремено, технички и технолошки опремљено предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга, које примењује најбоље примере светске праксе и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање услуга из ове делатности, у региону.

ЦИЉЕВИ

Остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша, кроз ефикасну и квалитетну реализацију, у свом домену, годишњег Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и програма управљача пута.

Предузеће настоји да достигне што је могуће виши ниво континуираног развоја и унапређења основне делатности предузећа, што свакако значи и стабилно и квалитетно задовољавање потреба становништва и других корисника услуга на територији града Ниша.

Skip to content