ДЕЛАТНОСТ

УПРАВЉАЊЕ

Обављамо све послове управљача општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који нису део државног пута I и II реда на територији Града Ниша, у складу са одредбама Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 - други закон) и управљамо заштићеним подручјима (СП "Церјанска пећина" и СП "Лалиначка слатина").

СТРУЧНИ НАДЗОР

Обављамо послове стручног надзора над изградњом и одржавањем објеката из Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша (објекти комуналне инфраструктуре, школства, здравства, културе, спорта, науке, недостајуће инфраструктуре и др.). 

КООРДИНИРАЊЕ

Координирамо рад градских комуналних предузећа и обављамо послове стручног надзора над обављањем комуналних делатности (одржавања јавне хигијене и рад зимске службе, чишћење бедема Тврђаве и споменика културе, одржавања јавних зелених површина и уређење Старог гробља, одржавања јавних зелених површина на гробљима у употреби, декорисања града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара, зоохигијене, декорације Града, одвођења атмосферских и отпадних вода, у делу редовног одржавања    атмосферске канализације, сливника, шахти и разводног система, превоза посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама - рад дежурне службе).

ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА

Вршимо јавна овлашћења која се односе на издавање услова за израду техничке документације, извођење радова и друге врсте сагласносности, одобрења и дозвола за коришћење путева и улица на територији града Ниша.

Skip to content